Kalendář

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Orientační plán výuky Ekonomie 2 a II

Orientační plán přednášek Ekonomie 2 a II (3MI402 & 3MI411) na ZS 2017
Týden Přednáška 1 Přednáška 2
1 Spotřebitel Poptávka
2 Poptávka Odpadá (28. 9.)
3 Technologie Náklady, Příjmy, Zisk
4 Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence
5 Nedokonalá konkurence, Trhy faktorů MIE pohled na trhy práce
6 MIE pohled na trhy práce MIE pohled na trhy kapitálu
7 Tržní selhání a mikropolitika MAE teorie a MAE politika, MAE agregáty
8 Model důchod-výdaje Spotřeba, Investice, Trh peněz
9 Trh peněz, Model IS-LM Model IS-LM
10 Otevřená ekonomika – čisté vývozy Otevřená ekonomika – model IS-LM-BP
11 Otevřená ekonomika – měnové kurzy Model AD-AS
12 MAE pohledy na trhy práce Phillipsovy křivky
13 Inflace Ekonomický růst
Týden Cvičení středa
1 Úvod, Nástroje
2 Spotřebitel
3 OPAKMINITEST KMIE, Poptávka
4 Technologie
5 Náklady, Příjmy, Zisk, Dokonalá konkurence
6 Nedokonalá konkurence
7 Trhy faktorů
8 TEST MIE, Rezerva
9 OPAKMINITEST MAE, Úvod do MAE, MAE agregáty
10 Model důchodu-výdaje
11 Model IS-LM
12 Otevřená ekonomika, případně další MAE témata
13 TEST MAE, Rezerva

 

–  V semestru (od ZS 2017 včetně) lze získat maximálně 40 bodů (maximálně 30 bodů za průběžné testy MIE & MAE + maximálně 10 bodů za aktivitu)

–   Do aktivity se započítávají opakovací minitesty MIE a MAE (každý hodnocen maximálně 2 body), které se píše na cvičení 3., resp. 9. týden, další formy aktivity upřesní cvičící

Opakovací písemné MINITESTY zahrnují problematiku bakalářské mikroekonomie (úvod, spotřebitel, poptávka, technologie, náklady, příjmy, zisk, tržní struktury (konkurence dokonalá i nedokonalá), trhy faktorů (včetně trhů kapitálu)) a bakalářské makroekonomie (makroagregáty, model důchod-výdaje, peníze, AS a AD, cykly a růst, nezaměstnanost, inflace, měnové kurzy, platební bilance, mezinárodní obchod, fiskální a monetární politika)

– Případné nahrazování testů (pouze při adekvátně omluvené, resp. doložené neúčasti) řeší cvičící, resp. v případě problémů a nejasností garant, opakovací minitesty se nenahrazují

– Je předpokládána aktivní účast nejenom na cvičeních, nýbrž i na přednáškách, pouze na přednáškách budou upřesňovány typové úkoly a problematika k testům

Průběžný písemný TEST MIE proběhne na cvičení 8. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku spotřebitele, poptávky, firmy a tržních struktur

Průběžný písemný TEST MAE proběhne na cvičení 13. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku makroagregátů, modelu důchod-výdaje, spotřeby, úspor a investic, trhu peněz, modelu IS-LM a otevřené ekonomiky

Ve zkouškovém období proběhne Závěrečný písemný TEST MIE & MAE (z témat, která budou během semestru dále upřesněna), ve kterém lze získat maximálně 50 bodů

– Ústní část zkoušky (podle stanovených tematických okruhů) se týká pouze studentů, kteří si chtějí známku změnit v rozsahu 10 bodů

– Konkretizace pokynů včetně studijní literatury nebo odkazů na vzorové testy atd. bude poskytnuta na přednáškách a cvičeních

– Testy ani minitesty během semestru nelze psát mimo stanovená cvičení

– Na závěrečný písemný test, resp. případnou ústní část zkoušky, bude přihlašování realizováno přes InSIS v závěru semestru

– S případnými dotazy se obracejte, prosím, na garanta kurzu např. pomocí sirucek@vse.cz

 

Od ZS 2017 nejsou v mikročásti kurzu vyučována, ani testována, resp. zkoušena témata Riziko a Všeobecná rovnováha (model 2x2x2x2). V makročásti kurzu nejsou předmětem testů (ani zkoušení) reálie, resp. otázky ohledně aktuální makroekonomické situace ČR.

Tématické okruhy závěrečného písemného testu Ekonomie 2

 • Spotřebitel
 • Poptávka
 • Technologie
 • Náklady, příjmy, zisk
 • Dokonalá konkurence
 • Nedokonalá konkurence
 • Mikroekonomický pohled na trhy práce
 • Mikroekonomický pohled na trhy kapitálu

(základní literatura Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (pouze Baumolův model firmy), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

 • Makroekonomické agregáty a identity
 • Model důchod-výdaje
 • Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • Poptávka po penězích a nabídka peněz
 • Model IS-LM, resp. IS-LM-BP
 • Měnové kurzy
 • Makroekonomický pohled na trhy práce
 • Inflace a nezaměstnanost

(základní literatura Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Makroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2016 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

 

Okruhy-otázky k ústní části zkoušky

 • Kardinalistický přístup ke spotřebitelskému optimu
 • Ordinalistický přístup ke spotřebitelskému optimu
 • Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky
 • Volba technologie v krátkém období
 • Volba technologie v dlouhém období
 • Krátkodobé a dlouhodobé náklady
 • Dokonale konkurenční firma a trh v krátkém období
 • Dokonale konkurenční firma a trh v dlouhém období
 • Monopolisticky konkurenční firma a trh
 • Klasické modely oligopolu (bez teorie her)
 • Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Nabídky práce ze strany domácností na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Nedokonale konkurenční trhy práce
 • Mikroekonomická rozhodování na trzích kapitálu
 • Tržní selhání a jejich korekce ze strany státu

 

 • Třísektorový model důchod-výdaje, včetně vyhodnocení účinnosti fiskální politiky
 • Čtyřsektorový model důchod-výdaje, včetně determinace čistých vývozů
 • Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • Keynesovské modely poptávky po penězích
 • Nabídka peněz a rovnováha trhu peněz v keynesovských přístupech
 • Křivka IS (v modelu IS-LM, resp. IS-LM-BP) v uzavřené a otevřené ekonomice
 • Křivka LM (v modelu IS-LM) v uzavřené ekonomice
 • Fungování modelu IS-LM, resp. IS-LM-BP v situaci dokonalé kapitálové mobility
 • Vyhodnocení účinnosti fiskální politiky v modelu IS-LM v uzavřené ekonomice
 • Vyhodnocení účinnosti monetární politiky v modelu IS-LM v uzavřené ekonomice
 • Vyhodnocení účinnosti fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM-BP v situaci dokonalé kapitálové mobility
 • Teorie parity kupních sil
 • Teorie parity úrokových sazeb
 • Neoklasická a keynesovská pojetí trhů práce – makroekonomický pohled
 • Původní mzdová Phillipsova křivka, cenově inflační Phillipsova křivka a Phillipsova křivka rozšíření o inflační očekávání zabudovaná adaptivně