Orientační plán výuky Ekonomie 2 a II

Orientační plán přednášek Ekonomie 2 a II (3MI402 & 3MI411) na ZS 2017
Týden Přednáška 1 Přednáška 2
1 Spotřebitel Poptávka
2 Poptávka Odpadá (28. 9.)
3 Technologie Náklady, Příjmy, Zisk
4 Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence
5 Nedokonalá konkurence, Trhy faktorů MIE pohled na trhy práce
6 MIE pohled na trhy práce MIE pohled na trhy kapitálu
7 Tržní selhání a mikropolitika MAE teorie a MAE politika, MAE agregáty
8 Model důchod-výdaje Spotřeba, Investice, Trh peněz
9 Trh peněz, Model IS-LM Model IS-LM
10 Otevřená ekonomika – čisté vývozy Otevřená ekonomika – model IS-LM-BP
11 Otevřená ekonomika – měnové kurzy Model AD-AS
12 MAE pohledy na trhy práce Phillipsovy křivky
13 Inflace Ekonomický růst
Týden Cvičení středa
1 Úvod, Nástroje
2 Spotřebitel
3 OPAKMINITEST KMIE, Poptávka
4 Technologie
5 Náklady, Příjmy, Zisk, Dokonalá konkurence
6 Nedokonalá konkurence
7 Trhy faktorů
8 TEST MIE, Rezerva
9 OPAKMINITEST MAE, Úvod do MAE, MAE agregáty
10 Model důchodu-výdaje
11 Model IS-LM
12 Otevřená ekonomika, případně další MAE témata
13 TEST MAE, Rezerva

 

–  V semestru (od ZS 2017 včetně) lze získat maximálně 40 bodů (maximálně 30 bodů za průběžné testy MIE & MAE + maximálně 10 bodů za aktivitu)

–   Do aktivity se započítávají opakovací minitesty MIE a MAE (každý hodnocen maximálně 2 body), které se píše na cvičení 3., resp. 9. týden, další formy aktivity upřesní cvičící

Opakovací písemné MINITESTY zahrnují problematiku bakalářské mikroekonomie (úvod, spotřebitel, poptávka, technologie, náklady, příjmy, zisk, tržní struktury (konkurence dokonalá i nedokonalá), trhy faktorů (včetně trhů kapitálu)) a bakalářské makroekonomie (makroagregáty, model důchod-výdaje, peníze, AS a AD, cykly a růst, nezaměstnanost, inflace, měnové kurzy, platební bilance, mezinárodní obchod, fiskální a monetární politika)

– Případné nahrazování testů (pouze při adekvátně omluvené, resp. doložené neúčasti) řeší cvičící, resp. v případě problémů a nejasností garant, opakovací minitesty se nenahrazují

– Je předpokládána aktivní účast nejenom na cvičeních, nýbrž i na přednáškách, pouze na přednáškách budou upřesňovány typové úkoly a problematika k testům

Průběžný písemný TEST MIE proběhne na cvičení 8. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku spotřebitele, poptávky, firmy a tržních struktur

Průběžný písemný TEST MAE proběhne na cvičení 13. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku makroagregátů, modelu důchod-výdaje, spotřeby, úspor a investic, trhu peněz, modelu IS-LM a otevřené ekonomiky

Ve zkouškovém období proběhne Závěrečný písemný TEST MIE & MAE (z témat, která budou během semestru dále upřesněna), ve kterém lze získat maximálně 50 bodů

– Ústní část zkoušky (podle stanovených tematických okruhů) se týká pouze studentů, kteří si chtějí známku změnit v rozsahu 10 bodů

– Konkretizace pokynů včetně studijní literatury nebo odkazů na vzorové testy atd. bude poskytnuta na přednáškách a cvičeních

– Testy ani minitesty během semestru nelze psát mimo stanovená cvičení

– Na závěrečný písemný test, resp. případnou ústní část zkoušky, bude přihlašování realizováno přes InSIS v závěru semestru

– S případnými dotazy se obracejte, prosím, na garanta kurzu např. pomocí sirucek@vse.cz

 

Od ZS 2017 nejsou v mikročásti kurzu vyučována, ani testována, resp. zkoušena témata Riziko a Všeobecná rovnováha (model 2x2x2x2). V makročásti kurzu nejsou předmětem testů (ani zkoušení) reálie, resp. otázky ohledně aktuální makroekonomické situace ČR.

Tématické okruhy závěrečného písemného testu Ekonomie 2

(základní literatura Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (pouze Baumolův model firmy), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

(základní literatura Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Makroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2016 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

 

Okruhy-otázky k ústní části zkoušky

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague