Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2

Související stránky

Výsledek dílčí zkoušky je založen na třech činnostech studenta.

A. Průběžné aktivity

Aktivita na seminářích (prezenční forma studia) nebo zpracování a prezentace úloh na zadaná témata (distanční forma studia).

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 10 bodů do celkového hodnocení.

B. Průběžné testy

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 40 bodů do celkového hodnocení.

C. Ústní zkouška

Z ústní zkoušky může student získat nejvýše 50 bodů do celkového hodnocení.

Okruhy k ústní zkoušce

Mikroekonomie

 • Užitek, preference a optimum spotřebitele
 • Vliv změny důchodu spotřebitele na jeho poptávku
 • Vliv změn cen na individuální poptávku
 • Rozhodování jedince v podmínkách rizika a funkce užitku
 • Rozhodování jedince v podmínkách rizika a indiferenční analýza
 • Technologie a náklady v krátkém období
 • Technologie a náklady v dlouhém období
 • Zisk, příjmy a alternativní cíle firmy
 • Podmínky optimálního výstupu firmy
 • Dokonale konkurenční firma a trh v krátkém období
 • Dokonale konkurenční firma a trh v dlouhém období
 • Monopol, cenová diskriminace
 • Monopolistická konkurence a Chamberlainův model
 • Modely oligopolu
 • Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce
 • Nabídka na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu práce
 • Spotřební a investiční rozhodování na trzích kapitálu
 • Tržní selhání a možnosti jejich řešení

Makroekonomie

 • Makroekonomické agregáty a identity
 • Makroekonomické teorie spotřeby
 • Makroekonomické teorie investic
 • Rovnovážná produkce v modelu produkt-výdaje
 • Kvantitativní teorie peněz a Friedmanova poptávka po penězích
 • Keynesova poptávka po penězích
 • Nabídka peněz a rovnováha na trhu peněz
 • Rovnováha v modelu IS-LM-BP
 • Fiskální politika v modelu IS-LM-BP
 • Monetární politika v modelu IS-LM-BP
 • Teorie parity kupních sil
 • Teorie parity úrokových sazeb
 • Vymezení, měření a náklady inflace
 • Agregátní poptávka v modelu AD-AS
 • Agregátní nabídka v modelu AD-AS
 • Rovnováha v modelu AD-AS. Metody léčení inflace
 • Trhy práce a nezaměstnanost v keynesovských přístupech
 • Trhy práce a nezaměstnanost: v „klasických“ přístupech
 • Inflace a nezaměstnanost: Phillipsovy křivky
 • Ekonomický růst a růstové účetnictví

D. Klasifikační stupnice (společná pro prezenční i distanční formu):

Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.