Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky ukončení kursu 3MI403

Práce v průběhu semestru a dílčí zkouška

Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na semináři a na dílčí zkoušce.

Na seminářích může student získat body a) za svou aktivní účast (10 bodů), b) za průběžné testy (40 bodů).
Celkové hodnocení u dílčí zkoušky vzniká součtem bodů za aktivity během semestru, průběžné testy a ústní zkoušku:

Aktivita na seminářích

10 bodů

Průběžné testy

40 bodů

Zkouška

50 bodů

Celkem – maximum

100 bodů

Poznámky:

Hranice postupu k ústní zkoušce. K ústní zkoušce postoupí student, který dosáhl z průběžných testů minimálně 24 bodů.

Informace o průběžných výsledcích jsou studentům poskytnuty v ISIS v polovině semestru a na jeho konci a individuálně v konzultačních hodinách vedoucích seminářů.

Okruhy k ústní zkoušce – viz Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2 (mikroekonomie).

Klasifikační stupnice:

Ukončení

Klasifikační stupeň

Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu

Poznámka

ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Státní závěrečná zkouška z Ekonomie

Státní závěrečná zkouška (část z předmětu Ekonomie) má podobu ústní komisionální zkoušky z předmětů makroekonomie a mikroekonomie. Student odpovídá na jednu otázku, kterou si losuje. Seznam okruhů ke státní zkoušce z Ekonomie je uveden na webu katedry.

Otázka je formulována tak, aby student při státní zkoušce zejména prokázal schopnost orientovat se v určité (širší) problematice z ekonomické teorie