Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Interní grantová agentura VŠE

Interní grantová agentura VŠE

Evidenční číslo projektu: : 7/2006 IGA

Název projektu: Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu

Řešitel projektu: Ing. Vít Pošta

Doba řešení: 2006 – 2007

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: : 17/2005 IGA

Název projektu: Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí – teoretická východiska a ekonomická realita

Řešitel projektu: Ing. Jana Soukupová, CSc.

Doba řešení: 2005 – 2006

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: : IG 309043

Název projektu: Adaptační procesy firem na podnikání v EU

Řešitel projektu: doc.Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

Řešitel dílčího projektu: Ing. Zuzana Džbánková, PhD

Doba řešení: 2003 – 2004

Výsledky projektu: Projekt analyzoval komplexně situaci v českých podnicích na prahu vstupu ČR do EU a očekávaných prvních kroků po vstupu. Specifická pozornost byla věnována otázkám strategie malých, středních a velkých podniků, jakož i konkurenční schopnosti, možnostem financování a situaci podniků ve strukturálně postižených a hospodářsky zaostalých oblastech. V souvislosti s pracovní silou byla analýza zaměřena i na měnící se požadavky na etiku v podnikání, včetně přiblížení změn v legislativě EU, reagující na nedávné účetní a finanční skandály ve světě. Výzkum se zabýval i problematikou vliv přímých zahraničních investic na prosperitu českých firem. Výsledky projektu byly publikovány: DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha : Oeconomia, 2005. 153  s. ISBN 80-245-0818-4.

 

Evidenční číslo projektu: IG307022

Název projektu: Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Džbánková, PhD

Doba řešení: 2002 – 2003

Výsledky projektu: cílem projektu bylo analyzovat konkurenční schopnost podnikatelské sféry při vstupu do EU s důrazem na etické aspekty. Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření, které proběhlo jednak mezi studenty VŠE různých fakult a jednak v podnikové sféře. Výzkum poskytuje názory nastupující mladé generace ekonomů na zkoumaný problém.